GOSTERN RIGGING

 • Kompaniýanyň meýdany 33000 inedördül metr, 600-den gowrak işgäri bar.Dizaýn edip, öndürip we bazara çykaryp bilýän ýöriteleşdirilen süýüm kompaniýasydyr.
 • Zynjyr / sim arkan sapan we göteriji enjamlar häzirki wagtda metallurgiýada, tehnikada, demirýolda, nebithimiýa, portda, elektrik energiýasynda, ýadro energiýasynda, harby we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.
 • Her önüm seresaplylyk bilen ýasalýar, sizi kanagatlandyrar.Önümlerimizdäki önümlerimize berk gözegçilik edildi, sebäbi diňe size iň gowy hilli üpjün etmek üçin özümizi ynamly duýarys.

Dizaýn edip, öndürip we bazara çykaryp bilýän ýöriteleşdirilen süýüm kompaniýasydyr.

Jiangsu Gostern Rigging, Hytaýda göteriji slingi, çybyk ştapel we ýörite göteriji enjamlary öndüriji.Biz gözleg işlerine, täze önümleri ösdürmäge we aýratynlaşdyrylan hyzmaty bermäge üns berýäris.Mundan başga-da, müşderilerimize götermek meselesinde iň oňat ýoly tapmaga kömek edýäris.Zynjyr / sim arkan sapan we göteriji enjamlar häzirki wagtda metallurgiýada, tehnikada, demirýolda, nebithimiýa, portda, elektrik energiýasynda, ýadro energiýasynda, harby we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Recentlyakynda, “Dongfang Electric”, “Shanghai Electric”, “XCMG Group”, Hytaý CSR, Hytaý CNR bilen uzak möhletleýin gatnaşyk gurduk.ABŞ, Koreýa, Taý, Wýetnam we beýleki gündogar Aziýa ýurtlaryna eksport edildi.

Biz hakda
 • Pay attention to the usage outside !
  PVC örtükli sim ýüp, PVC ýeliminiň gatlagynda adaty galvanizli ýa-da poslamaýan polat simden ýasalýar.Gyzgyn işden soň, plastmassa simiň içine girýär we berk ýapyşýar.Örtükden soň ...
 • Classic lifting site! Hinkley Point C, the largest nuclear power station in the UK
  “Hinkley Point C” ýadro stansiýasy Angliýada amala aşyrylan iň uly infrastruktura taslamasydyr.Gurlup gutarylsa, Angliýanyň ýaşyl elektrik üpjünçiliginiň takmynan 7% -ini üpjün eder ...
 • Testing with Hainan Changjiang on Nuclear power steel lining module!
  10-njy iýundan 15-nji iýuna çenli.Gysgyçdan agyr ýük götermek üçin gysgyç ulanýarlar ...
 • Employee Training
  Awgustyň birinji hepdesinde mejlisler otagynda işçilerimiz bilen okuw geçirýäris.Okuwyň maksady, howpsuzlyk habardarlygyny güýçlendirmek we howpsuz operany üpjün etmek ...
 • Jiangsu Gostern Rigging Co., Ltd.
  Işgärlerimizi güýçlendirmek üçin ýokarky gatymyzy sport zaly hökmünde gurnadyk, köp zähmetimiz işlemäge we beýlekiler bilen aragatnaşyk gurup biler.Has köp pursat we garşydaş döretmek ...

GOSTERN RIGGING

Jiangsu Gostern Rigging, Hytaýda göteriji sling, çybyk ştapel we ýörite göteriji enjamlary öndüriji.

Habarlaşyp dur