GOSTERN RIGGING

 • Kompaniýanyň meýdany 33000 inedördül metr, 600-den gowrak işgäri.Dizaýn edip, öndürip we bazara çykaryp bilýän ýöriteleşdirilen süýüm kompaniýasy.
 • Zynjyr / sim arkan atmak we götermek enjamlary häzirki wagtda metallurgiýada, tehnikada, demirýolda, nebithimiýa, portda, elektrik energiýasynda, ýadro energiýasynda, harby we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.
 • Her önüm seresaplylyk bilen ýasalýar, sizi kanagatlandyrar.Önümlerimizdäki önümlerimize berk gözegçilik edildi, sebäbi diňe size iň gowy hilli üpjün etmek üçin özümizi ynamly duýarys.

Dizaýn edip, öndürip we bazara çykaryp bilýän ýöriteleşdirilen süýüm kompaniýasy.

Jiangsu Gostern Rigging, Hytaýda göteriji sling, çybyk ştapel we ýörite göteriji enjamlary öndüriji.Biz gözleg geçirmäge, täze önümleri ösdürmäge we ýöriteleşdirilen hyzmaty bermäge üns berýäris.Mundan başga-da, müşderilerimize götermek meselesinde iň oňat ýoly tapmaga kömek edýäris.Zynjyr / sim arkan atmak we götermek enjamlary häzirki wagtda metallurgiýada, tehnikada, demirýolda, nebithimiýa, portda, elektrik energiýasynda, ýadro energiýasynda, harby we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Recentlyakynda, “Dongfang Electric”, “Shanghai Electric”, “XCMG Group”, “China CSR”, “China CNR” bilen uzak möhletleýin gatnaşyk gurduk.ABŞ, Koreýa, Taý, Wýetnam we beýleki gündogar Aziýa ýurtlaryna eksport edildi.

Biz hakda
 • Döküm spelter rozetkasyny açyň
  Gysgaça giriş: Sim arkan rozetkasy, sim ýüpüniň ujuna gabat gelýän birleşdiriji gural.Bir ujy, kabeliň ujuny salmak üçin ulanylýan we guýulýan çukur konusdyr ...
 • C görnüşli bilet göteriji gysgyç / ton
  C görnüşli göteriji polat rulonyň keseligine göterilmegi üçin ulanylýar.Ilki bilen, daşky görnüşinden C harpyna meňzeýär, şonuň üçin oňa C görnüşli ýaýradyjy diýilýär.Esasan atda ulanylýar ...
 • 80T Tundiş ýaýradyjy
  Polat tekizliginden billet üznüksiz gämä öwrülmek taslamasynda tundiş ýaýradyjy tundini daşamak üçin ulanylýar, dört bokal tundiş birleşmeýär ...
 • Ulanylýan böleklere nädip ulanmaly we üns bermeli
  1. Kran çeňňegini göteriji şöhläniň göteriji halkasy bilen birikdirmek üçin kran süýşüriň.Degişli beýiklige çykanyňyzdan soň, göteriji şöhläniň deňdigini we göteriji zynjyryň düwünidigini barlaň ...
 • Hytaý üçünji uçar gatnawyny ýola goýdy!“Fujian gämisi” adyny beriň!
  Hytaýyň üçünji uçar gatnawynyň uçurylyş dabarasy Hytaý döwlet gämi gurluşyk korporasiýasynyň Jiangnan gämi abatlaýyş kärhanasynda geçirildi.Sy Qiliang, Syýasy býuronyň agzasy ...

GOSTERN RIGGING

Jiangsu Gostern Rigging, Hytaýda göteriji sling, çybyk ştapel we ýörite göteriji enjamlary öndüriji.

Habarlaşyp dur