කම්බි රැහැන

  • Steel wire rope sling

    වානේ කම්බි ලණු පෙත්ත

    එහි ලක්ෂණය වන්නේ කඹ ශරීරය මෘදුයි, එසවුම් ස්ථාන රාශියක් ඇත, කුඩා සීමිත ඉඩ ප්‍රමාණයක් සහ අධික පැටවීමේ ධාරිතාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න විසඳිය හැකිය.

  • Steel wire rope

    වානේ කම්බි කඹය

    යෙදුම: ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්, නැව් තැනීම සහ විශේෂ යන්ත්‍රෝපකරණ සහ විශාල එසවුම් විශේෂ අවශ්‍යතා සඳහා විවිධ පරිසරයන් සඳහා සුදුසු වේ. සන්ධි නොමැතිව කම්බි කඹයේ අවම බිඳීමේ බලය වැඩ කරන බරෙන් 6 ගුණයක් වේ.