വെൽഡിംഗ് സ്ലിംഗ്

 • Flat webbing sling

  ഫ്ലാറ്റ് വെൽഡിംഗ് സ്ലിംഗ്

  ആപ്ലിക്കേഷൻ: വ്യോമയാന, എയ്‌റോസ്‌പേസ്, ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്ഥാപനം, സൈനിക നിർമ്മാണം, പോർട്ട് ലോഡിംഗ്, അൺലോഡിംഗ്, പവർ ഉപകരണങ്ങൾ, മെഷീൻ പ്രോസസ്സിംഗ്, കെമിക്കൽ സ്റ്റീൽ, കപ്പൽ നിർമ്മാണം, ഗതാഗതം, മറ്റ് മേഖലകൾ എന്നിവയിൽ വൈറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് വെൽഡിംഗ് സ്ലിംഗുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 • Soft webbing sling

  സോഫ്റ്റ് വെൽഡിംഗ് സ്ലിംഗ്

  ആപ്ലിക്കേഷൻ: വ്യോമയാന, എയ്‌റോസ്‌പേസ്, ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്ഥാപനം, സൈനിക നിർമ്മാണം, പോർട്ട് ലോഡിംഗ്, അൺലോഡിംഗ്, പവർ ഉപകരണങ്ങൾ, മെഷീൻ പ്രോസസ്സിംഗ്, കെമിക്കൽ സ്റ്റീൽ, കപ്പൽ നിർമ്മാണം, ഗതാഗതം, മറ്റ് മേഖലകൾ എന്നിവയിൽ വൈറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് വെൽഡിംഗ് സ്ലിംഗുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 • Ratchet strap

  റാറ്റ്ചെറ്റ് സ്ട്രാപ്പ്

  ഗതാഗതം ചെയ്യുമ്പോഴും മാറ്റുമ്പോഴും നീങ്ങുമ്പോഴും ചരക്ക് ശരിയാക്കാൻ റാറ്റ്ചെറ്റ് ടൈ ഡ st ൺ സ്ട്രാപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലോക്കുചെയ്‌തതിനുശേഷം, ഗതാഗതം, സുരക്ഷ, ലാഭിക്കൽ, വെളിച്ചം, ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, ചരക്കിന് കേടുപാടുകൾ എന്നിവയില്ല.