റാറ്റ്ചെറ്റ് സ്ട്രാപ്പ്

  • Ratchet strap

    റാറ്റ്ചെറ്റ് സ്ട്രാപ്പ്

    ഗതാഗതം ചെയ്യുമ്പോഴും മാറ്റുമ്പോഴും നീങ്ങുമ്പോഴും ചരക്ക് ശരിയാക്കാൻ റാറ്റ്ചെറ്റ് ടൈ ഡ st ൺ സ്ട്രാപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലോക്കുചെയ്‌തതിനുശേഷം, ഗതാഗതം, സുരക്ഷ, ലാഭിക്കൽ, വെളിച്ചം, ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, ചരക്കിന് കേടുപാടുകൾ എന്നിവയില്ല.